Andmekaitsetingimustes on kirjeldatud üldpõhimõtted ja väärtused ning nende alusel loodud Maksekeskus AS-i isikuandmete töötlemise kord. Maksekeskus austab kõigi õigust oma isikuandmete kaitsele ning suhtub isikuandmete kaitsesse väga tõsiselt.

 

1. Meist

Maksekeskus AS („Maksekeskus“ või „Meie“) pakub e-kaupmeestele erinevaid makselahendusi. Meie eesmärk on pakkuda mugavat ning innovatiivset teenust, mis võimaldab e-kaupmeestel säästa aega ja raha läbi automatiseeritud maksesüsteemide ning muuta kliendi jaoks ostuprotsess mugavamaks ja efektiivsemaks.

Me oleme Luminor Bank AS tütarettevõtja. Me omame makseasutuse tegevusluba ja Meie üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

 

2. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Me austame iga isiku õigust oma isikuandmete kaitsele ja anname endast parima, et Meile edastatud ja Meie poolt kogutud isikuandmeid oleksid kaitstud ja hoitud konfidentsiaalsena.

Me töötleme isikuandmeid seaduslikult, s.t Meil on isikuandmete töötlemiseks alati olemas õiguslik alus.

Me määrame selged isikuandmete töötlemise eesmärgid, teavitame neist asjakohasel viisil enne töötlema asumist ja töötleme isikuandmeid ainult nendel eesmärkidel.

Me kogume ja töötleme ainult neid isikuandmeid, mis on isikuandmete töötlemise eesmärgi osas asjakohased.

Me rakendame erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid) isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku või omavolilise hävitamise, kaotsimineku, muutmise, avaldamise, omandamise või neile lubamatu juurdepääsu eest.

Kui Me töötleme isikuandmeid isiku nõusoleku alusel, siis on nõusoleku taotlus selgelt eristatav, arusaadav ja sõnastatud mõistetavalt. Teavitame ja arvestame, et igat nõusolekut on alati õigus tagasi võtta.

Hindame regulaarselt isikuandmete töötlemisega seotud riske ja rakendame asjakohaseid leevendusstrateegiaid riskide maandamiseks.

Õigusaktide nõuetest tulenevalt võib Meil olla kohustus isikuandmeid avaldada või isikuandmetele juurdepääsu võimaldada ametiasutustele ja järelevalveasutusele.

Võime edastada isikuandmeid meie volitatud töötlejale, kui see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks.

Nõuame ja eeldame oma lepingupartneritelt, et nad oleksid isikuandmete töötlemisel hoolikad, väldiksid isikuandmete lubamatut avaldamist või mittekohast kasutamist ja töötleksid isikuandmeid ausalt ja seaduslikult.

Me säilitame isikuandmeid ainult nii kaua kuni säilitamine on nõutav õigusaktide või lepingu kohaselt või vajalik Meie äritegevuseks. Säilitamise lõpetamisel kustutame isikuandmed jäädavalt.

Andmekaitsetingimuste nõuete järgmine on lõimitud Meie igapäevasesse tegevusse, teenustesse ja protsessidesse ning Meie arendustegevusse.

Meil kehtivad sise-eeskirjad Andmekaitsetingimustes sätestatud nõuete täitmiseks. Mõistame, et sise-eeskirjade täitmine toimub Meie töötajate kaudu ning seetõttu peame oluliseks ja panustame sellesse, et Meie töötajad teaksid ja täidaksid sise-eeskirja nõudeid. Eeldame igalt Meie töötajalt austust andmekaitse nõuete vastu.

 

3. Isikuandmed, Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Me töötleme isikuandmeid oma igapäevases majandustegevuses kooskõlas Eestis kehtivate õigusaktide nõuetega, sh Üldmäärusega. Sõltuvalt konkreetsest suhtest võime olla isikuandmete volitatud töötleja või vastutav töötleja.

Volitatud töötlejana saame isikuandmed oma lepingupartneritelt, peamiselt e-kaupmeestelt. Vastutava töötlejana saame isikuandmed otse andmesubjektilt („Teie“).

Vastutav töötleja määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Volitatud töötlejana töötleme isikuandmeid vastutava töötleja poolt antud kirjalike juhiste alusel.

 

4. Töödeldavate Isikuandmete koosseis

Töötleme muuhulgas järgnevaid Isikuandmeid:

(1) isiklikud andmed, näiteks nimi, ametinimetus, ametikoht, tööalased identifitseerimisnumbrid, passi väljastanud riik, passi number, äriüksus (sh kontrollimise jaoks kogutavad kontaktandmed, sh tegeliku kasusaaja kohta);

(2) kontaktandmed, näiteks meiliaadress, telefoninumbrid, IP aadress;

(3) makseandmed, näiteks konto number, Meie unikaalne tehingukood, tehingu info, maksekaardi andmed jmt;

(4) pangaandmed, näiteks konto number, panga nimi.

 

5. Isikuandmete Töötlemise eesmärgid

Me võime Töödelda Isikuandmeid muuhulgas järgnevatel eesmärkidel:

(1) Lepingu ettevalmistamiseks ja sõlmimiseks, lepingu täitmiseks (s.h teenuse osutamiseks), lepingust tulenevate õiguste realiseerimiseks ning lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks;

(2) Õigusaktidest tulenevate õiguste realiseerimiseks ja kohustuste täitmiseks;

(3) Teie päringute ja taotluste menetlemiseks;

(4) rahulolu uuringute läbiviimiseks ja teenuse kasutamise analüüsiks ning uuringute ja analüüsi tulemuste kasutamiseks mh Meie toodete ja teenuste turustamiseks ja arendamiseks;

(5) Meie teenuse kohta teabe edastamiseks, Meie uudiskirjade edastamiseks;

(6) Meie toodete ja teenuste reklaamimiseks.

 

Me võime töödelda Isikuandmeid ka muudel eesmärkidel. Me püüame tagada Teie teavitamise töötlemise eesmärkidest isikuandmete saamise ajal. Kui see pole võimalik või mõistlik, siis üritame Teid teavitada esimesel võimalusel pärast isikuandmete saamist või muul viisil töötlemist.

 

6. Küpsised

Kui Te külastate Meie veebilehte, siis te saate nõustuda „küpsiste“ kasutamisega ja sellest teavitab Teid veebilehe esmakülastusel kuvatav teavitustekst. Küpsised on väiksed andmefailid, mille Meie veebileht salvestab Teie seadmesse. Me kasutame sessiooni-ja püsiküpsiseid. Sessiooniküpsiseid on kolme liiki:

 

Vajalikud „küpsised“ – need võimaldavad Teile ligipääsu Meie veebilehe eri osadele ja salvestatakse Teie seadmesse ajal kui Te veebilehte külastate. Neid „küpsised“ on hädavajalikud veebilehe toimimiseks ja neid ei saa välja lülitada. Vajalikud „küpsised“ paigaldatakse tulenevalt Teie tegevusest veebilehel, näiteks vormide täitmine. Vajalike „küpsiste“ abil töötleme isikuandmeid Meie õigustatud huvi alusel.

 

Analüütilised „küpsised“ – need võimaldavad Meil loendada veebilehe külastusi ja liikluse päritolu, analüüsida Teie liikumist veebilehel, et saaksime mõõta ja parandada veebilehe jõudlust. Analüütiliste „küpsiste“ abil töötleme isikuandmeid Meie õigustatud huvi alusel.

 

Sihtturunduse „küpsised“ – need võimaldavad olla teadlikud Teie sisueelistustest veebilehel, mis võimaldab anda Teile kõige asjakohasemat infot Meie toodete ja teenuste kohta, tõsta Meie sihtturunduse kvaliteeti ja parandada kasutajakogemust veebilehel. Neid „küpsiseid“ edastame teatud juhtudel sotsiaalmeediakanalile.

 

Teil on võimalus Meie veebilehte külastada „küpsistega“ nõustumata, oma isikliku veebilehitseja privaatsusseadeid muutes. Samuti saate „küpsised“, mis on seni Teie seadmesse salvestunud, ära kustutada. Samas ei pruugi keelatud või piiratud „küpsiste“ korral kõik veebilehe funktsionaalsused töötada.

Püsiküpsis tekib kui otsustate Meie veebilehel kasutada võimalust salvestada oma isikuandmed Simple Checkout Lahenduse raames. Püsiküpsist kasutame selleks, et Teile Simple Checkout Lahendust pakkuda ja muuta Teie poolne e-ostlemine valitud kaupmeeste juures mugavamaks.

 

7. Teie õigused seonduvalt Isikuandmetega

Teil on oma isikuandmetega seonduvalt järgmised õigused:

(1) Õigus isikuandmetega tutvuda – Teil on õigus teada, milliseid isikuandmeid Me Teie kohta säilitame ja kuidas neid töötleme, sh õigus teada töötlemise eesmärki, isikuid, kellele isikuandmeid avalikustame, teavet automatiseeritud otsuste tegemise kohta ning õigus nõuda isikuandmetest koopiaid.

(2) Õigus isikuandmete parandamisele – Teil on õigus nõuda ebapiisavate, puudulike ja väärate isikuandmete parandamist.

(3) Õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta – Teil on õigus võtta igal ajal tagasi Meile antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Palun arvestage, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

(4) Õigus isikuandmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Teil on õigus nõuda, et Me kustutaks Teie isikuandmed (nt kui Te võtate tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku või kui isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärgil, millega seoses on need kogutud). Meil on õigus keelduda isikuandmete kustutamisest kui isikuandmete töötlemine on vajalik Meie juriidilise kohustuse täitmiseks, sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks, õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks, kaitsmiseks või avalikes huvides.

(5) Õigus töötlemise piiramisele – Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite isikuandmete töötluse osas).

(6) Õigus esitada vastuväiteid – Teil on õigus esitada Meile oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid, kui Teie isikuandmete töötlemine toimub Meie õigustatud huvist või avalikust huvist lähtudes. Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemisele võite Te esitada vastuväite igal ajal ning Me reageerime koheselt.

(7) Õigus andmete ülekandmisele – Juhul, kui Teie isikuandmete Töötlemine põhineb Teie nõusolekul ja isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on Teil õigus saada Teid puudutavaid isikuandmeid, mida Te olete Meile kui vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning Teil on õigus edastada isikuandmed teisele vastutavale töötlejale. Samuti on Teil õigus nõuda, et Me edastaksime isikuandmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.

(8) Automaatse otsuste tegemine (sh profiilianalüüs) – juhul, kui oleme Teid teavitanud, et Me teostame automatiseeritud töötlusel põhinevat otsustamist (sh profiiilianalüüsi), mis toob kaasa Teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab Teile märkimisväärset mõju, siis võite nõuda, et automaatset otsust ei tehtaks üksnes automatiseeritud Töötluse alusel.

(9) Kaebuse esitamine. Teil on õigus esitada Meie kohta isikuandmete töötlemise osas kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee).

 

Kui soovite kasutada Teile kuuluvat õigust isikuandmete osas või esitada küsimusi Andmekaitsetingimuste kohta, siis palun esitage Meile vastavasisuline taotlus e-posti aadressil support@maksekeskus.ee. Vastame Teie taotlusele e-kirja teel reeglina mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Palun arvestage, et enne kui saame Teile väljastada Teie poolt soovitud teavet Teie isikuandmete osas, peame kontrollima Teie isikusamasust.

 

8. Isikuandmete turvalisus

 

  • Rakendatavad turvalisusmeetmed

Rakendame erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid) isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku või omavolilise muutmise, avaldamise, omandamise, hävitamise, kaotsimineku või neile lubamatu juurdepääsu eest

 

  • Rikkumistest teavitamine, rikkumiste menetlemine

Kui Teil on teavet tegeliku või arvatava rikkumise kohta, siis palun andke sellest koheselt teada aadressil support@maksekeskus.ee. Me tegeleme teemaga viivitamatult, koostades vajadusel lahenduskava ning teavitades Andmekaitse Inspektsiooni.

 

9. Isikuandmete avaldamine

Palun arvestage, et õigusaktide nõuetest tulenevalt võib Meil olla kohustus Teie isikuandmeid avaldada või Isikuandmetele juurdepääsu võimaldada ametiasutustele ja järelevalveasutusele.

Me avaldame Teie isikuandmeid Meiega ühte gruppi kuuluvatele isikutele, Meie volitatud Töötlejatele, samuti isikutele, kellel on seaduslik õigus isikuandmete saamiseks.

Kui Me sõlmime volitatud töötlejaga lepingu isikuandmete töötlemiseks nimel, siis tagame sobivate lepinguliste kaitsemeetmete olemasolu isikuandmete kaitsmiseks.

 

10. Töötlemise geograafiline piirkond

Töötleme isikuandmeid reeglina EMÜ piirides. Juhul, kui Meil on vaja edastada isikuandmeid väljaspoole EMÜ-d siis toimub edastus Üldmääruse nõuete kohaselt.

 

11. Isikuandmete säilitamine

Me säilitame isikuandmeid nii kaua kuni see on kohustuslik või lubatud õigusaktide kohaselt või vajalik Andmekaitsetingimustes märgitud eesmärkide saavutamiseks.

Pärast isikuandmete säilitamise tähtaja möödumist kustutame Isikuandmed jäädavalt.

 

12. Meie kontaktandmed

Maksekeskuse kontaktandmed on leitavad kodulehelt https://maksekeskus.ee/kontakt/.

Meie andmekaitsespetsialisti e-posti aadress: dpo@maksekeskus.ee.

 

13. Andmekaitsetingimuste ajakohastamine

Võime Andmekaitsetingimusi aeg-ajalt ajakohastada. Kehtivad Andmekaitsetingimused on kättesaadavad Meie veebilehel.