SoftPOS-teenuse isikuandmete kaitse teatis

Kehtib alates 08.08.2023

Kes töötleb minu isikuandmeid?

Teie isikuandmete vastutav töötleja on Maksekeskus AS (Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti, registrikood: 12268475) ja/või selle Läti filiaal ja Leedu filiaal sõltuvalt teie asukohariigist (edaspidi „Maksekeskus“).

Milliseid andmeliike töödeldakse ja miks?

Me töötleme teie kontaktandmeid, et edastada maksekviitung teie märgitud e-posti aadressile.

Mis on minu isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on vajadus osutada teile taotletud teenust (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b).

Kellele võidakse minu isikuandmeid avaldada?

 Me võime avaldada teie isikuandmeid üksustele, kes on otseselt või kaudselt seotud teile teenuste osutamisega, ja nende alltöövõtjatele (näiteks makserakenduse pakkuja ja tema tehnilist tuge pakkuvad alltöövõtjad).

Juhtudel, mil isikuandmeid töötleb Maksekeskuse nimel kolmas isik, kaasame üksnes kolmandaid isikuid, kes esitavad piisavad kinnitused, et nad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid selliselt, et töötlemine vastab isikuandmete kaitse üldmääruse ja kohaldatavate õigusaktide nõuetele ning tagab teie õiguste kaitse.

Kolmandast isikust volitatud töötleja poolt isikuandmete töötlemist reguleeritakse alati privaatsus- ja andmetöötluslepingu või muude eritingimustega, milles Maksekeskus ja asjaomane kolmandast isikust volitatud töötleja kokku on leppinud.

Kas minu andmeid võidakse edastada väljapoole Euroopat?

Ei, me salvestame ja töötleme teie isikuandmeid Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonnas (EL/EMP) asuvates serverites.

Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?

Teie e-posti aadressi säilitatakse 1 kuu.

Millised õigused mul on?

Tagame, et kõigi isikute õigused, mis tulenevad kohaldatavatest õigusaktidest, on alati tagatud. Eelkõige on teil järgmised õigused.

 • Õigus andmetega tutvuda (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 15). Teil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida Maksekeskus teie kohta töötleb. Teie taotluse alusel:
  – kinnitame, kas teiega seotud isikuandmeid töödeldakse või mitte, ning anname teavet töötlemise eesmärkide, asjaomaste isikuandmete kategooriate ja isikuandmete saajate või nende saajate kategooriate kohta;
  – teavitame teid sellest, milliseid isikuandmeid töödeldakse, ja anname olemasolevat teavet nende allika kohta;
  – tutvustame teile teid käsitlevate isikuandmete töötlemise automaatse töötlemise põhimõtteid automatiseeritud otsuste korral.
 • Õigus andmete parandamisele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 16). Teil on õigus nõuda, et me parandaksime ebaõiged või puudulikud isikuandmed, mida me teie kohta töötleme.
 • Õigus andmete kustutamisele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 17). Teil on õigus nõuda isikuandmete kustutamist, kui:
  – isikuandmeid pole enam vaja nende eesmärkide täitmiseks, milleks need koguti;
  – te olete oma nõusoleku tagasi võtnud, kui isikuandmeid töödeldi üksnes nõusoleku alusel;
  – te olete esitanud töötlemise suhtes vastuväite kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 lõikega 1 ja töötlemisel pole ühtki õigustatud alust, mis selle üles kaaluks, või kui te olete esitanud isikuandmete otseturunduse eesmärgil töötlemise suhtes vastuväite;
  – meil ei ole teie andmete töötlemiseks õiguslikku alust;
  – isikuandmed tuleb kustutada, et täita õiguslikku kohustust.
 • Õigus töötlemise piiramisele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 18). Teil on õigus piirata teie isikuandmete edasist töötlemist, kui:
  – te vaidlustate oma isikuandmete täpsuse;
  – teie isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik;
  – te olete esitanud töötlemise suhtes vastuväite kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 lõikega 1 – kuni määratakse kindlaks, kas õigustatud huvi isikuandmete töötlemiseks kaalub üles teie huvid.
 • Andmete ülekandmise õigus (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 20). Teil on õigus saada töödeldud isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning õigus edastada isikuandmeid teisele vastutavale töötlejale. Teil on see õigus seoses isikuandmetega, mida me oleme teie käest saanud ja töötleme teie nõusoleku alusel, lepingu täitmiseks või automaatselt.
 • Õigus esitada vastuväiteid (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 21). Teil on õigus esitada oma isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid, kui sellise töötlemise õiguslik alus on kas õigustatud huvi või avalik huvi. Kui me saame teilt sellise taotluse, oleme kohustatud kas edasise töötlemise peatama või vastama teile kirjalikult ja selgitama, miks me ei saa teie palvet täita. Samuti võime jätkata teie isikuandmete töötlemist ulatuses, mis on vajalik meie õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 • Õigus esitada kaebus. Teil on ka õigus esitada kaebus järelevalveasutusele:
  – Eestis Andmekaitse Inspektsioonile (veebisait: aki.ee)
  – Lätis Riiklikule Andmekaitseinspektsioonile (veebisait dvi.gov.lv)
  – Leedus Riiklikule Andmekaitse Inspektsioonile (veebisait: ada.lt)

Kontaktandmed edasiste küsimuste korral

Kui soovite lisateavet selle kohta, kuidas me töötleme klientide isikuandmeid makseteenuste osutamiseks, lugege palun Maksekeskuse isikuandmete töötlemise põhimõtteid, mis on saadaval meie veebilehel:

– Eestis – maksekeskus.ee/andmekaitsetingimused/

– Lätis – makecommerce.lv/privatuma-politika/

– Leedus – makecommerce.lt/bendrosios-salygos-ir-privatumo-politika/

Kui soovite oma õigusi kasutada, võtke meiega julgesti ühendust telefonil:

– Eestis +372 58875115

– Lätis +371 25189718

– Leedus +370 65550064

e-posti teel: dpo@maksekeskus.ee

Kontaktandmed eraelu puutumatusega seotud küsimuste esitamiseks on järgmised:

 • andmekaitseametnik dpo@maksekeskus.ee